Registracija vozila


Gdje se vozilo registrira?
 
Sukladno članku 2. Pravilnika o registraciji i označavanju vozila, registraciju vozila obavljaju policijske uprave odnosno policijske postaje prema prebivalištu ili sjedištu vlasnika vozila, odnosno prema boravištu vlasnika vozila koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).

Registraciju vozila u vlasništvu pravne ili fizičke osobe koja vozilo daje u leasing ili najam, a koja nema prebivalište, sjedište ili podružnicu u Republici Hrvatskoj obavlja nadležno tijelo prema prebivalištu ili sjedištu korisnika ili najmoprimca vozila, odnosno prema boravištu korisnika ili najmoprimca koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Provjera postojanja neke zabilježbe na vozilu kao zapreke za registraciju vozila?

Ministarstvo unutarnjih poslova vodi evidenciju registriranih i označenih vozila te je dužno na temelju posebnih propisa na zahtjev ovlaštenih tijela (sudova, Financijske agencije, javnih bilježnika) u navedenu evidenciju te u prometnu dozvolu u prostor za napomenu, upisivati određene zabilježbe koje se odnose na vozila (ovrha – zabrana otuđenja, sudsko ili javnobilježničko osiguranje tražbine vjerovnika i sl.), a koje mogu biti zapreka za registraciju vozila na drugu osobu.

Naime, u slučajevima kada osoba kupi vozilo koje ima zabranu otuđenja, neće moći izvršiti registraciju vozila na svoje ime, sve dok se na zahtjev tijela koje je zatražilo upis isti ne izbriše. U tom slučaju kupcu vozila preostaje jedino da sa prodavateljem pokuša riješiti nastalu situaciju budući se kod kupnje vozila radi o isključivom internom odnosu dviju osoba, čije rješavanje nije u nadležnosti ovog Ministarstva.

Podatak iz evidencije registriranih vozila postoji li zabilježba na vozilu, ne može se dati bilo kome, jer se podacima iz evidencije koju vodi ovo Ministarstvo mogu koristiti pravosudna tijela, upravna tijela koja vode prekršajni postupak i ministarstvo nadležno za unutarnje poslove. Ministarstvo unutarnjih poslova može davati podatke iz evidencije i u slučajevima koji su propisani nekim drugim zakonom (npr. Ovršni zakon, Zakon o odvjetništvu), te ukoliko osoba koja traži podatke dokaže postojanje pravnog interesa u konkretnom slučaju.

Za dostavu podataka o vlasnicima vozila temeljem Ovršnog zakona treba se neposredno obratiti policijskim upravama ili postajama na čijem području ovršenik ima prebivalište, odnosno sjedište. Uz zahtjev se plaća upravna pristojba sukladno Tarifnom broju 1. i 4. koja iznosi 40,00 kuna, a plaća se u državnim biljezima.

Stoga, ukoliko se zahtjev ne odnosi na slučajeve propisane zakonom i ne sadrži dokaz o postojanju pravnog interesa, potencijalnom kupcu vozila mogu se dati određeni podaci koji se nalaze u evidenciji registriranih vozila ovog Ministarstva, samo uz izričit pristanak vlasnika vozila budući se radi o njegovim osobnim podacima. Podatke daje policijska uprava/postaja kod koje je vozilo registrirano.

Postojanje nekog tereta na vozilu može se provjeriti i u Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika koji vodi  Financijska agencija i čiji su podaci dostupni svakome besplatno na upisničkim mjestima i putem interneta na web stranicama Financijske agencije.

Stoga bi se prilikom kupnje rabljenog vozila eventualno postojanje neke zabilježbe trebalo uvijek prvenstveno provjeriti u evidenciji registriranih vozila, a tek zatim uvidom u  prometnu dozvolu, odnosno Upisnik koji vodi Financijska agencija, kako bi se izbjegle situacije da u evidenciji registriranih vozila postoji upisana zabilježba, ali ista nije upisana u prometnu dozvolu, jer vlasnik vozila primjerice još nije po pozivu istu donio u nadležnu policijsku upravu/postaju kako bi se ista evidentirala, ili da čak zabilježba nije bila upisana u Upisnik FINA-e iako je upisana u evidenciju registriranih vozila. 

Kakav je postupak u slučaju krađe ili gubitka registarskih pločica?

Vlasnik vozila dužan je bez odgode prijaviti gubitak ili krađu registarskih pločica nadležnoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji na čijem su području pločice ukradene ili izgubljene. Gubitak registracijskih pločica može se prijaviti i nadležnom tijelu koje vozilo vodi u evidenciji. Zahtjev za izdavanje novih registarskih pločica vlasnik vozila podnosi policijskoj upravi ili policijskoj postaji, koja je vozilo registrirala.

U slučaju da je izgubljena samo jedna registarska pločica, izdaju se registarske pločice s novim registarskim brojem.

Mogu li se na motorna vozila stavljati bilo kakve registarske pločice, s obzirom na njihovu veličinu?

Veličina, odnosno, dimenzija registarske pločice za  vozila određena je Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila te se dimenzije ne mogu mijenjati.

Kakav je postupak za dobivanje posebno odabranih registarskih oznaka (po narudžbi i po izboru)?

Cijena registarskih pločica izrađenih pojedinačno s unaprijed zadanom brojčanom i slovnom oznakom (po narudžbi) iznosi 278 kuna za vozila za koja se izdaju dvije registarske pločice te 166 kuna za vozila za koja se izdaje jedna registarska pločica i stranka zahtjev za izdavanje takvih reg. pločica može podnijeti u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno postaji.

Cijena registarskih pločica po izboru iznosi 2000 kuna za vozila za koja se izdaju dvije registarske pločice te 1500 kuna za vozila za koja se izdaje jedna registarska pločica a natpis može sadržavati tri do najviše sedam brojčanih ili slovnih znakova ili kombinaciju slovnih i brojčanih znakova (npr. IVAN, IVAN-1 i sl.) 

Mogu li se nevažeće registarske pločice zadržati kao suveniri?

Člankom 39. Pravilnika o registraciji o označavanju vozila, propisano je da vlasnik registriranog vozila može odjaviti vozilo.

Prilikom odjave vozila vlasnik vozila je dužan vratiti prometnu dozvolu i registarske pločice. Nadležno tijelo nakon odjave vozila poništava registarske pločice. Iznimno na zahtjev vlasnika registarskih pločica nadležno tijelo čuva pločice 90 dana.

Dakle, ne mogu se koristiti kao suveniri.

U kojem se roku treba obaviti redovan tehnički pregled vozila? 

Nova motorna i priključna vozila što sudjeluju u prometu na cestama, vlasnici su dužni podvrgnuti redovnom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od prvoga tehničkog pregleda i registracije vozila, osim motornih i priključnih vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase veće od 3500 kg, motornih vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala, vozila hitne medicinske pomoći i vozila za taksi prijevoz, koje su vlasnici dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem ističe rok od 12 mjeseci od prvog tehničkog pregleda i registracije vozila. 

Vozila stara dvije ili više godina, vlasnici su dužni podvrgnuti redovnom tehničkom pregledu tijekom svakog 12. mjeseca od posljednjeg redovnog tehničkog pregleda. 

Treba li se produženje prometne dozvole (registracije) obaviti u mjestu boravka vlasnika vozila?

Produženje prometne dozvole (registracije) vozila može se izvršiti u bilo kojoj Stanici za tehnički pregled vozila u Republici Hrvatskoj. 

Postoji li zakonski rok za odjavu vozila?

Vlasnik vozila koji ne produži važenje prometne dozvole (registraciju vozila) dužan je u roku 15 dana od dana proteka važenja  prometne dozvole  vozilo odjaviti.
U slučaju prodaje ili drugog načina promjene vlasništva na vozilu, novi vlasnik vozila dužan je u roku od 15 dana od stjecanja vozila registrirati vozilo na svoje ime ili ga odjaviti, a ako ga ne registrira na svoje ime ili ne odjavi, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove će, na zahtjev osobe na koju je vozilo registrirano, rješenjem ukinuti registraciju vozila.

Kada se moraju mijenjati prometna dozvola i registarske pločice?

Vlasnik vozila dužan je u roku od 15 dana prijaviti promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u prometnoj dozvoli. Nova prometna dozvola izdaje se ako se mijenja vlasnik vozila, prebivalište odnosno sjedište vlasnika vozila u drugo registracijsko područje, registarska oznaka, vrsta, marka ili tip vozila, broj šasije i oblik karoserije. Promjene ostalih podataka te bitne tehničke karakteristike vozila za koje nisu propisane rubrike u prometnoj dozvoli upisuju se u prometnu dozvolu u prostor za napomenu.

Mora li se mijenjati prometna dozvola ukoliko osoba promijeni prezime?

Ako osoba promijeni prezime, izdaje se nova prometna dozvola.

Koji je postupak za promjenu registarskih pločica i prometne dozvole prilikom promjene prebivališta?

Prilikom promjene prebivališta, vozilo se odjavljuje u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, gdje je vozilo bilo registrirano (stranka prilaže registarske pločice i prometnu dozvolu).

Nakon prijave na novo prebivalište stranci se izdaju nove registarske pločice i prometna dozvola, prema mjestu novog prebivališta.

Iznimno od navedenog, ukoliko je novo prebivalište na istom registracijskom području, nije potrebno mijenjati registarske pločice.

Za razliku od navedenog općenitog postupanja, vlasnik vozila kada mijenja prebivalište odnosno sjedište, ukoliko to želi može izvršiti registraciju vozila u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema novom prebivalištu odnosno sjedištu, a da pri tom nije potrebno provoditi postupak odjave vozila u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, koja ga vodi u evidenciji.

Gdje mogu ishoditi uvjerenje o vozilima registriranim na moje ime (Uvjerenje o vlasništvu vozila)?

Uvjerenje o vozilima registriranim na ime neke fizičke ili pravne osobe izdaje policijska uprava,odnosno policijska postaja. Ukoliko osoba nema registrirano vozilo na svoje ime policijska uprava,odnosno policijska postaja će izdati uvjerenje u kojem će biti navedeno da na osobu nije registrirano niti jedno vozilo.

Uz zahtjev za izdavanje navedenog uvjerenja potrebno je priložiti upravnu pristojbu u iznosu od 40,00 kuna u državnim biljezima, a zahtjev se podnosi osobno ili putem punomoćnika, pri čemu punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Može li u prometu na teritoriju Republike Hrvatske sudjelovati vozilo registrirano u drugoj državi?

Motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji mogu sudjelovati u prometu na teritoriju Republike Hrvatske samo ako imaju važeću prometnu dozvolu i registarske pločice što ih je izdalo nadležno tijelo zemlje u kojoj je vozilo registrirano i međunarodnu oznaku zemlje registracije ili registarsku pločicu izdanu od nadležnog tijela strane zemlje na kojoj su oznake i broj utvrđeni propisima Europske unije.

Strano priključno vozilo koje nije registrirano mora na stražnjoj strani imati registarsku pločicu s ponovljenim registarskim brojem vučnog vozila.

Moram li vozilo registrirati u Republici Hrvatskoj nakon što mi bude odobren privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj, odnosno nakon što se iz inozemstva vratim u Republiku Hrvatsku?

Vozila registrirana u inozemstvu koja su u vlasništvu stranaca na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj ili hrvatskih državljana koji iz inozemstva privremeno dođu u Republiku Hrvatsku, mogu sudjelovati u prometu najduže tri mjeseca od dana ulaska u Republiku Hrvatsku.