Registracija vozila


Gdje se vozilo registrira?
 
Sukladno članku 2. Pravilnika o registraciji i označavanju vozila, registracija vozila obavlja se u policijskoj upravi/policijskoj postaji prema mjestu prebivališta, odnosno sjedišta vlasnika vozila, a registarske pločice nose registarsku oznaku područja na kojem je vozilo registrirano.
 
Kakav je postupak u slučaju krađe ili gubitka registarskih pločica?
 
Vlasnik vozila dužan je bez odgode prijaviti gubitak ili krađu registarskih pločica nadležnoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji na čijem su području pločice ukradene ili izgubljene. Gubitak registracijskih pločica može se prijaviti i nadležnom tijelu koje vozilo vodi u evidenciji. Zahtjev za izdavanje novih registarskih pločica vlasnik vozila podnosi policijskoj upravi ili policijskoj postaji, koja je vozilo registrirala.
U slučaju da je izgubljena samo jedna registarska pločica, izdaju se registarske pločice s novim registarskim brojem.
 
Mogu li se na motorna vozila stavljati bilo kakve registarske pločice, s obzirom na njihovu veličinu?
 
Veličina, odnosno, dimenzija registarske pločice za  vozila određena je Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila te se dimenzije ne mogu mijenjati.
 
Kakav je postupak za dobivanje posebno odabranih registarskih oznaka (po narudžbi i po izboru)?
 
Cijena registarskih pločica izrađenih pojedinačno s unaprijed zadanom brojčanom i slovnom oznakom (po narudžbi) iznosi 378 kuna i stranka zahtjev za izdavanje takvih reg. pločica može podnijeti u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno postaji.
Cijena registarskih pločica po izboru iznosi 6720 kuna, a natpis može sadržavati tri do najviše sedam brojčanih ili slovnih znakova ili kombinaciju slovnih i brojčanih znakova (npr. IVAN, IVAN-1 i sl.)
 
Mogu li se nevažeće registarske pločice zadržati kao suveniri?
 
Člankom 39. Pravilnika o registraciji o označavanju vozila, propisano je da vlasnik registriranog vozila može u nadležnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji odjaviti vozilo.
Prilikom odjave vozila vlasnik vozila je dužan vratiti prometnu dozvolu i registarske pločice. Nadležno tijelo nakon odjave vozila poništava registarske pločice. Iznimno na zahtjev vlasnika registarskih pločica nadležno tijelo čuva pločice 90 dana.
Dakle, ne mogu se koristiti kao suveniri.
 
U kojem se roku treba obaviti redovan tehnički pregled vozila? 

Nova motorna i priključna vozila što sudjeluju u prometu na cestama, vlasnici su dužni podvrgnuti redovnom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od prvoga tehničkog pregleda i registracije vozila, osim motornih i priključnih vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase veće od 3500 kg, motornih vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala, vozila hitne medicinske pomoći i vozila za taksi prijevoz, koje su vlasnici dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem ističe rok od 12 mjeseci od prvog tehničkog pregleda i registracije vozila. 

Vozila stara dvije ili više godina, vlasnici su dužni podvrgnuti redovnom tehničkom pregledu tijekom svakog 12. mjeseca od posljednjeg redovnog tehničkog pregleda. 

Treba li se produženje prometne dozvole (registracije) obaviti u mjestu boravka vlasnika vozila?
 
Produženje prometne dozvole (registracije) vozila može se izvršiti u bilo kojoj Stanici za tehnički pregled vozila u Republici Hrvatskoj.
 
Postoji li zakonski rok za odjavu vozila?
 
Vlasnik vozila koji ne produži važenje prometne dozvole (registraciju vozila) dužan je u roku 15 dana od dana proteka važenja  prometne dozvole  vozilo odjaviti.
Također, osoba na koju je vozilo registrirano dužna je u roku od 15 dana od prodaje vozila ili drugog načina promjene vlasništva na vozilu, odjaviti vozilo osim ako obvezu odjave vozila nije preuzeo novi vlasnik vozila.
 
Kada se moraju mijenjati prometna dozvola i registarske pločice?

Vlasnik vozila dužan je u roku od 15 dana prijaviti promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u prometnoj dozvoli.  Nova prometna dozvola izdaje se ako se mijenja vlasnik vozila, prebivalište odnosno sjedište vlasnika vozila u drugo registracijsko područje, registarska oznaka, vrsta, marka ili tip vozila, broj šasije i oblik karoserije. Promjene ostalih podataka te bitne tehničke karakteristike vozila za koje nisu propisane rubrike u prometnoj dozvoli upisuju se u prometnu dozvolu u prostor za napomenu.

Mora li se mijenjati prometna dozvola ukoliko osoba promijeni prezime?

Ako osoba promijeni prezime, izdaje se nova prometna dozvola.
 
Koji je postupak za promjenu registarskih pločica i prometne dozvole prilikom promjene prebivališta?
 
Prilikom promjene prebivališta, vozilo se odjavljuje u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, gdje je vozilo bilo registrirano (stranka prilaže registarske pločice i prometnu dozvolu).
Nakon prijave na novo prebivalište stranci se izdaju nove registarske pločice i prometna dozvola, prema mjestu novog prebivališta.
Iznimno od navedenog, ukoliko je novo prebivalište na istom registracijskom području, nije potrebno mijenjati registarske pločice.
Za razliku od navedenog općenitog postupanja, vlasnik vozila kada mijenja prebivalište odnosno sjedište, ukoliko to želi može izvršiti registraciju vozila u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema novom prebivalištu odnosno sjedištu, a da pri tom nije potrebno provoditi postupak odjave vozila u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, koja ga vodi u evidenciji.
 

Postoji li neki zakonski rok kupcu vozila kojemu još nije isteklo važenje prometne dozvole da registrira ili odjavi vozilo?

Osoba koja je kupila, ili na neki drugi način stekla vlasništvo na vozilu kojemu nije isteklo važenje prometne dozvole (darovni ugovor, rješenje o nasljeđivanju isl.) dužna je u roku od 15 dana od dana stjecanja vozila registrirati vozilo na svoje ime, ili ga odjaviti.

Ukoliko vozilo ne registrira ili ga ne odjavi, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove će na zahtjev osobe na koju je vozilo registrirano rješenjem ukinuti registraciju vozila.