početna > Dokumenti > Registracija vozila

Registracija vozila

 

Prva registracija

Registraciju vozila obavljaju policijske uprave odnosno policijske postaje prema prebivalištu ili sjedištu vlasnika vozila, odnosno prema boravištu vlasnika vozila koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Registraciju vozila u vlasništvu pravne ili fizičke osobe koja vozilo daje u leasing ili najam, a koja nema prebivalište, sjedište ili podružnicu u Republici Hrvatskoj obavljaju policijske uprave odnosno policijske postaje prema prebivalištu ili sjedištu korisnika ili najmoprimca vozila, odnosno prema boravištu korisnika ili najmoprimca koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Postupak: 


1. Vlasnik uvezenog vozila (novog ili rabljenog) obraća se stanici za tehnički pregled vozila uz prilaganje:

 • dokaza o vlasništvu vozila
 • rješenja carinskog ureda o obračunatom, odnosno plaćenom posebnom porezu na vozila*
 • račun proizvođača ili trgovca u Republici Hrvatskoj s iznosom posebnog poreza*
 • prijave za stjecanje novih prijevoznih sredstava od nadležne ispostave Porezne uprave *
 • jedinstvene carinske deklaracije*
 • potvrde ili druge javne isprave koja sadrži podatak o OIB-u

*NAPOMENA: Stjecatelji koji nisu obveznici PDV-a predočuju prijavu za stjecanje novog prijevoznog sredstva sa uključenom potvrdom o plaćenom PDV-u, dok stjecatelji koji su obveznici PDV-a prilažu samo potvrdu  Porezne uprave da je prijavljeno stjecanje novog prijevoznog sredstva putem Obrasca – Stjecanje NPS. Jedinstvena carinska deklaracija prilaže se samo kod uvoza vozila iz država koje nisu članice EU dok se  rješenje carinskog ureda o obračunatom, odnosno plaćenom posebnom porezu na vozila prilaže i kod uvoza vozila iz država koje nisu članice EU i unosa vozila iz država članica EU.

U slučaju kupnje novog vozila kod proizvođača ili trgovca u Republici Hrvatskoj, račun s iznosom posebnog poreza i naznakom da je posebni porez obračunat u skladu s Odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila dokaz je o plaćenom posebnom porezu, te se u tom slučaju ne izdaje rješenje carinskog ureda.

Ako motorno vozilo nije kupljeno kod proizvođača ili trgovca u Republici Hrvatskoj i u slučaju kupnje rabljenog motornog vozila, dokaz o plaćenom posebnom porezu je rješenje carinskog ureda s potvrdom da je posebni porez plaćen.

Prilikom uvoza ili unosa pojedinačnog vozila, odnosno prije prve registracije u RH provodi se i postupak utvrđivanja sukladnosti vozila. Provedbu postupka, provjeru dokumentacije, pregled i potrebna ispitivanja vozila te upis podataka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka o vozilima, temeljem ovlasti Državnog zavoda za mjeriteljstvo, obavljaju ovlaštene pravne osobe - Centar za vozila Hrvatske d.d. i Hrvatski autoklub, putem ovlaštenih ispitnih mjesta.

2. Stanica za tehnički pregled vozila nakon obavljenog tehničkog pregleda popunjava prometnu dozvolu (neovjerenu) i registracijski list.


3. Vlasnik vozila se zatim obraća nadležnoj policijskoj upravi/postaji za registraciju vozila uz prilaganje:

 • dokaza o vlasništvu vozila
 • jedinstvene carinske deklaracije*
 • račun proizvođača ili trgovca u Republici Hrvatskoj s iznosom posebnog poreza*
 • rješenja carinskog ureda o obračunatom, odnosno plaćenom posebnom porezu na vozila*
 • dokaza o plaćenim propisanim davanjima (obvezno osiguranje, godišnja naknada za ceste, posebna naknada za okoliš)
 • registracijskog lista
 • prometne dozvole
 • dokaz o identitetu i prijavljenoj adresi prebivališta, boravišta, privremenog ili stalnog boravka ili sjedišta
 • potvrdu u OIB-u ili drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u, osim u slučaju registracije vozila u vlasništvu pravne ili fizičke osoeb koja vozilo daje u leasing ili najam, a koja nema prebivalište, sjedište ili podružnicu u Republici Hrvatskoj.

4. Policijska uprava/postaja ovjerava prometnu dozvolu nakon čega stanica za tehnički pregled vozila izdaje registarske pločice


Troškovi:

obvezno osiguranje, godišnja naknada za ceste, posebna naknada za okoliš (ovisno o vrsti vozila)

 • 35 kuna u državnim biljezima
 • 35 kuna za obrazac prometne dozvole putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno policjiskoj postaji ili općom uplatnicom na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB. Ukoliko je obrazac prometne dozvole ispisan, odnosno plaćen u stanici za tehnički pregled vozila, u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji se ne plaća ponovno navedeni iznos nego se samo vrši ovjera ispisane prometne dozvole.
 • registarske pločice (76 kuna za osobna vozila, 42 kune za moped, 54 kune za motocikle i priključna vozila) putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji ili općom uplatnicom na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-450-OIB

Prvu registraciju vozila može obaviti i opunomoćenik vlasnika vozila.  

Produženje registracije

Obavlja se u stanici za tehnički pregled, pri čemu je potrebno predočiti:

 • knjižicu vozila, odnosno potvrdu banke o deponiranju knjižice vozila u banci, ako je vozilo kupljeno na kredit (za vozila registrirana do 1. srpnja 2013.)
 • prometnu dozvolu
 • potvrdu ili drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u, osim u slučaju produženja važenja prometne dozvole za vozilo u vlasništvu pravne ili fizičke osobe koja vozilo daje u leasing ili najam, a koja nema prebivalište, sjedište ili podružnicu u Republici Hrvatskoj
 • dokaz o identitetu i prijavljenoj adresi prebivališta, boravišta, privremenog ili stalnog boravka ili sjedišta.


Troškovi:

 • naknada za tehnički pregled vozila (ovisno o vrsti vozila)
 • obvezno osiguranje (ovisno o vrsti vozila)
 • godišnja naknada za ceste (ovisno o vrsti vozila)
 • posebna naknada za okoliš (ovisno o vrsti vozila)
 • naknada za naljepnicu - znak tehničke ispravnosti vozila
 • naknade za usluge STP-a
 • 30 kuna u državnim biljezima

 

NAPOMENA: Produženje registracije vozila može, osim vlasnika vozila, obaviti i druga osoba uz predočenje osobne iskaznice vlasnika vozila i svoje osobne iskaznice.

Ako je vozilo u vlasništvu pravne osobe, produženje registracije može izvršiti bilo koja fizička osoba uz predočenje svoje osobne iskaznice i ovlaštenja za obavljanje produženja važenja prometne dozvole.

Produženje registracije, osim u stanici za tehnički pregled, može se obaviti i u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.  

 

Odjava vozila

Odjava vozila obavlja se u bilo kojoj policijskoj upravi/postaji, pri čemu je potrebno predočiti:

 • prometnu dozvolu
 • registarske pločice
 • 20 kuna u državnim biljezima
 • osobnu iskaznicu

Prilikom odjave otpadnog vozila vrste M1 (osobna vozila), N1 (teretna vozila) i L5 (motocikli) potrebno je priložiti Potvrdu o obrađivanju otpadnog vozila koju izdaje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ukoliko se odjavljuje vozilo vrste M1, N1 i L5 koje nije otpadno, prilaže se 
Izjava o mjestu čuvanja vozila.
Izjava o mjestu čuvanja vozila dostupna je u elektronskom obliku te se može otisnuti na pisaču. 

Vozilo može odjaviti vlasnik vozila ili njegov opunomoćenik.


U slučaju odjave vozila zbog promjene vlasnika, prilaže se i dokaz o izvršenoj promjeni.

Nakon odjave vozila registarske pločice se poništavaju. Iznimno, na zahtjev vlasnika registarskih pločica, policijska uprava, odnosno postaja, čuva pločice do 90 dana od dana odjave vozila.  

NAPOMENA: Prilikom odjave vozila vlasnik vozila nije dužan radi evidentiranja odjave priložiti knjižicu vozila, bez obzira što je vozilo bilo registrirano prije stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika registraciji i označavanju vozila (NN 83/13), nego samo registarske pločice i prometnu dozvolu, osim u slučaju kada vozilo odjavljuje novi vlasnik bez prethodne registracije vozila na sebe, kada je ipak potrebno priložiti knjižicu vozila zbog dokazivanja vlasništva na vozilu.

 

Promjena vlasnika

Vozilo registrira policijska uprava/postaja prema mjestu prebivališta (fizička osoba), odnosno sjedištu (pravna osoba) novog vlasnika.

Prilaže se:

 • dokaz o vlasništvu (račun, kupoprodajni ili darovni ugovor, rješenje o nasljeđivanju i sl.)
 • knjižica vozila (za vozila registrirana do 1. srpnja 2013.) i prometna dozvola
 • registracijski list
 • dokaz o plaćenim propisanim davanjima (obvezno osiguranje, godišna naknada za ceste, posebna naknada za okoliš, porez na promet vozila u iznosu od 5% procijenjene vrijednosti vozila ukoliko nije plaćen neki drugi porez, odnosno ukoliko ne postoje razlozi za oslobođenje)
 • osobna iskaznica.


Troškovi:

 • 35 kuna za obrazac prometne dozvole putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji ili općom uplatnicom na IBAN državnog proračuna broj HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB. Ukoliko je obrazac prometne dozvole ispisan, odnosno plaćen u stanici za tehnički pregled vozila, u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji se ne plaća ponovno navedeni iznos nego se samo vrši ovjera ispisane prometne dozvole.
 • 35 kuna u državnim biljezima
 

NAPOMENA: Godišnja naknada za ceste plaća se u stanicama za tehnički pregled vozila ili se uplaćuje izravno na račun županijske uprave za ceste odnosno u proračun Grada Zagreba. Osim potvrde o obračunatoj naknadi za ceste, kao dokaz o plaćenoj naknadi može se prihvatiti i bilo koji drugi dokaz (npr. uplatnica) iz kojeg je razvidna uplata navedene naknade, odnosno da nije izvršen povrat dijela uplaćene naknade.

 

Ustupanje registarskih pločica

U slučaju promjene vlasništva vozila na istom registarskom području, bivši vlasnik, ukoliko to želi, može novom vlasniku ustupiti s vozilom i registarske pločice, s tim da to navede u kupoprodajnom ugovoru ili da o tome u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji u kojoj odjavljuje vozilo, dade pisanu izjavu.  

Vlasnik registracijskih pločica može na temelju ovjerene izjave ustupiti svoje registracijske pločice drugoj osobi bez prethodne prodaje vozila.

 

Pokusne pločice

Prilaže se:

 • obrazac zahtjeva za izdavanje pokusnih pločica
 • knjižica vozila (za vozila registrirana do 1. srpnja 2013.)
 • 30 kuna u državnim biljezima,
 • dokaz o uplati: - za duguljaste - 45 kuna; za četvrtaste  -  30 kuna, putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji ili općom uplatnicom na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-450-OIB 
 • osobna iskaznica

Ovo vrijedi za odjavljena i osigurana vozila, dok je za uvezena, odnosno unesena vozila potrebno priložiti i dokaz o plaćenom osiguranju i dokaz o vlasništvu vozila. 

 

Nova prometna dozvola u slučaju dotrajalosti ili oštećenosti

 

Gubitak ili nestanak prometne dozvole i/ili knjižice vozila

 

Važne napomene

Odredbom članka 152. j. stavka 1. Prekršajnog zakona (NN 39/13 i 157/13), koja je stupila na snagu 1.siječnja 2014. godine, propisna je uskrata izdavanja vozačke dozvole ili produljenja njene valjanosti i uskrata registracije motornog vozila ili produljenja registracije motornog vozila osobi koju u roku iz odluke o prekršaju ne uplati pravomoćno izrečenu novčanu kaznu.

Radi provedbe te odredbe, Ministarstvo pravosuđa ustrojilo je Registar neplaćenih kazni koji se vodi za osuđenika kojima je pravomoćnom odlukom o prekršaju prekršajnog suda ili drugog prekršajnog tijela za prekršaj propisan zakonom izrečena  neka od propisanih prekršajnopravnih sankcija ili mjera oduzimanja imovinske koristi i koji u roku iz odluke o prekršaju nisu uplatili pravomoćno izrečenu novčanu kaznu.

Građani i pravne osobe kojima bude uskraćeno neko navedeno pravo, jer se nalaze u Registru neplaćenih kazni sukladno Prekršajnom zakonu, mogu u policijskim upravama, odnosno policijskim postajama dobiti sve podatke potrebne za uplatu izrečene novčane kazne.

Upis i brisanje podataka iz Registra neplaćenih kazni u nadležnosti je Ministarstva pravosuđa.